Είναι σαφής η στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα που είναι ελάχιστα ή καθόλου επιβεβαρυμμένα απόχημικά και που η καλλιέργεια των οποίων βασίστηκε σε μεθόδους καλλιέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και παρέχουν εγγυήσεις για προστασία της υγείας.

Τα προϊόντα που παράγονται μέσα από τέτοιες πρακτικές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή ανάμεσα στους καταναλωτές, προσφέρουν δε

κατά κανόνα πολύ καλύτερες αποδόσεις στους παραγωγούς τους.

Η προσέγγιση που μπορεί να γίνει από πλευράς καλλιεργητών για να ανταποκριθούν στην συγκεκριμένη ανάγκη – ζήτηση μπορεί να

γίνει είτε μέσα από την εφαρμογή μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας είτε μέσα από αυτό που ονομάζουμε Σύστημα Ολοκληρωμένης

Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO2.1 AGRO 2.2 που περιλαμβάνουν τα θέματα που σχετίζονται με τους Κώδικες Ορθής

Γεωργικής Πρακτικής αλλά και Φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα και μεθόδους καλλιέργειας.

Με βάση τους κανόνες που απαιτούνται πλέον από πλευράς πολιτείας για να λάβουν οι παραγωγοί τις κοινοτικές ενισχύσεις

απαιτείται η πολλαπλή συμμόρφωση τους σε πρότυπα που σχετίζονται με εφαρμογή κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής, και

η χρήση μεθόδων που εγγυώνται προϊόντα που είναι ασφαλή για τον καταναλωτή από πλευράς υγείας, και που παράχθηκαν κάτω

από συνθήκες φιλικές προς το περιβάλλον.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, είναι εμφανής η ανάγκη για εφαρμογή από τους παραγωγούς Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Θεωρούμε λοιπόν επιτακτικό, σαν Ένωση να ενισχύσουμε την ενημέρωση και να επιταχύνουμε την υιοθέτηση από τους παραγωγούς

της περιοχής μας της εφαρμογής Συστημάτων    Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.