ΣΧΕΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΝΕΜΕΑΣ είναι μία οργάνωση του νομού Κορινθίας. Αποτελεί μια από τις παραγωγικότερες ενώσεις στον τομέα της παραγωγής ελαιολάδου και οίνου στην Ελλάδα. Παράγει περίπου 2.500.000 κιλά ελαιόλαδο από ελαιόδεντρα, ιδιοκτησία των μελών της ΕΑΣ προς όφελος των 2600 παραγωγών μελών μας και της κοινωνίας της Κορινθίας.

Θεωρούμε σημαντική η συμμετοχή μας στα προγράμματα των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων, καθότι έτσι αξιοποιούμε τους πόρους που διατίθενται, τόσο για την ενίσχυση της ποιότητας του τελικού προϊόντος όσο και για την βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και την πληροφόρηση των μελών μας, σε συνθήκες δύσκολες για τον νομό μας.

  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα εστιάζεται στην υλοποίηση μιας σειράς στρατηγικών που στοχεύουν :

  • στην συντήρηση & διατήρηση της υψηλής περιβαλλοντικής

αξίας των ελαιώνων της περιοχής μας.

  • στην εκπαίδευση και προσαρμογή των παραγωγών μελών της ΟΕΦ σε φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα και πρακτικές που σχετίζονται με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Πιστοποίησή τους και έχουν επιπλέον στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
  • στην προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων των οργανώσεων φορέων της περιοχής μας και διάχυση της ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας ενός διαδικτυακού τόπου (internet site)

Αυτά θα υλοποιηθούν μέσα από μια σειρά δράσεις που αναφέρονται συνοπτικά στην συνέχεια ανά τομέα.

ΤΟΜΕΑΣ (Β) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ 1 : Συλλογικές  Εργασίες Διατήρησης ελαιώνων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας που κινδυνεύουν να εγκαταλειφθούν

ΔΡΑΣΗ 2:Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

α) : Περιγραφή Δράσης – μεθοδολογία & διαδικασία υλοποίησης

β) : οφέλη πιστοποίησης

ΤΟΜΕΑΣ (Ε) ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΡΑΣΗ 3: Δημιουργία και ενημέρωση διαδικτυακού τόπου σχετικού με τις δραστηριότητες των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων της περιοχής μας

  1. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της κάθε Δράσης αναφέρονται στην συνέχεια.

ΔΡΑΣΗ 1

Την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης παραδοσιακών ελαιώνων, την αναβάθμισή τους, με στόχο την συντήρηση και

διατήρηση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Επίσης την βελτίωση των υποδομών (ασφαλτόστρωση δρόμων πρόσβασης, διάνοιξη νέων, συντήρηση υφιστάμενων, αναβαθμίδες

κλπ) με στόχο την ευκολία της πρόσβασης των ελαιοπαραγωγών στους ελαιώνες των νησιών λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της

περιοχής μας.

ΔΡΑΣΗ 2

Να έχει επιτευχθεί η πιστοποίηση περισσότερων του 70% των εγγεγραμμένων παρ/γών στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση.

Επίσης στόχος είναι οι συμμετέχοντες να γίνουν παράδειγμα για νέους παραγωγούς που θα ακολουθήσουν και θα ενταχθούν αργότερα σε νέο πρόγραμμα.

ΔΡΑΣΗ 3

Η δημιουργία και ύπαρξη ιστοσελίδας της Ένωσης, η συντήρησή της και ο διαρκής εμπλουτισμός της με όλο το φάσμα των θεμάτων και δράσεων όχι μόνο της ΟΕΦ αλλά και αυτών του άμεσου ενδιαφέροντος των μελών, θα βοηθήσει ουσιαστικά στην διάχυση της πληροφορίας σε όλους όσους ενδιαφέρονται και σχετίζονται για τα θέματα αυτά. Παράλληλα θα συνδράμει στην προβολή των προϊόντων αλλά και θεμάτων της ένωσης.

  1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ & ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας που δίνει σε αυτό η ΟΕΦ και λόγω της τριετούς διάρκειας του θα γίνει σε 3 φάσεις με ισάριθμες εκθέσεις. Κάθε έκθεση θα περιέχει

α) τα στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται

β) τις βασικές τροποποιήσεις του προγράμματος εργασίας·

γ) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχουν ήδη επιτευχθεί, με βάση τους δείκτες που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΕΚ 867/2008.

Επίσης για τις δράσεις που θα ολοκληρωθούν σε διάστημα μικρότερο του έτους, οι τελικές εκθέσεις θα υποβληθούν το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του προγράμματος

ΣΧΕΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ