Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Οφέλη

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση δεν είναι παρά ένας τρόπος διαχείρισης της καλλιέργειας που στοχεύει στην

παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων χρησιμοποιώντας   κατάλληλες  και   ορθολογικές

μεθόδους  και   εισροές   έτσι   ώστε   να   υπάρχει   οικονομικό όφελος για τον παραγωγό και

μειωμένη επιβάρυνση στο περιβάλλον και    την ανθρώπινη υγεία.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση, σαν τρόπος διαχείρισης είναι σχετικά απλός, και βασίζεται

–         στην σταθερή συνεργασία με τον επιστήμονα – γεωπόνο

–         στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτο-προστατευτικά προϊόντα) και

–         στην παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής (με απλή καταγραφή και έλεγχο)

–         στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων

Στα οφέλη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και της Πιστοποίησης, περιλαμβάνονται τα παρακάτω :

–         Εξασφαλίζει στον παραγωγό τον πλήρη έλεγχο των καλλιεργειών του και όλων των φάσεων παραγωγής

–         Εξασφαλίζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων

–         Το παραγόμενο προϊόν

  • γίνεται επώνυμο
  • αποκτά ταυτότητα
  • διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα μη-πιστοποιημένα προϊόντα της συμβατικής γεωργίας
  • αποκτά προστιθέμενη αξία
  • γίνεται ανταγωνιστικό.

–         Αυξάνει το «κύρος» της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης καθώς και του παραγωγού

–         Αυξάνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή

–         Ο παραγωγός επιτυγχάνει  την συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και τους κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

–         Εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος (αφού γίνεται συνετή και όχι άσκοπη χρήση φυτοφαρμάκων)

–         Προστατεύει την δική του υγεία και την υγεία αυτών που απασχολούνται στις εκμεταλλεύσεις του

–         Εξασφαλίζει την προστασία του καταναλωτή μιας και τα παραγόμενα προϊόντα είναι ασφαλή για την υγεία τους

Το οικονομικό όφελος για τον παραγωγό (άμεσο ή έμμεσο) είναι σημαντικό και έρχεται

–         από την μείωση του κόστους λόγω μείωσης των αναγκών των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτο-προστατευτικά προϊόντα)

–         από την αύξηση της παραγωγής

–         από την επίτευξη υψηλότερης ζήτησης & καλύτερων τιμών πώλησης του προϊόντος λόγω της βελτιωμένης ποιότητας του

–         από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του παραγωγού (μέσω της κατανόησης όλων των παραγόντων κόστους) και
της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με μείωση του κόστους λόγω του περιορισμού της πιθανής σπατάλης
πόρων (νερό, λιπάσματα κλπ)

–         από την άμεση συμμετοχή στις παρεχόμενες ενισχύσεις (πχ ποιοτικό παρακράτημα)